Община Дупница планира рекорден бюджет - над 35 млн. лв. (+АУДИО)

   Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2020 година, общо по приходите и разходите, е в размер на 35 759 661 лева. Това става ясно от информация, публикувана на официалния сайт на Общината, потвърдена на пресконференция от заместник-кмета по икономическите дейности Олга Китанова.

   Общият размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за годината е в размер на 23 530 847 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 20 087 547 лв. Допълнително към общата субсидия ще се прибавят отчетените преходни остатъци в дейностите държавна отговорност. Увеличението на държавните субсидии за 2020 г. спрямо 2019 г. е общо 2 408 287 лв., в това число увеличение на общата субсидия за държавни дейности с 2 313 587 лв. Общата изравнителна субсидия е без промяна. Има увеличение на средствата за зимно поддържане с 24 100 лв. и увеличение на субсидията за капиталови разходи със 70 600 лв.

   Планираните собствени приходи от местна дейност са в общ размер на 9 542 000 лв. От тях приходите от местни данъци се очаква да бъдат 3 512 000 лв. Очакваните неданъчни приходи са в размер на 6 030 000 лв. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3 443 300 лв. Очакван е допълнителен трансфер от Министерството на регионалното развитие за приключени проекти в размер на 3 300 000 лв. С тези средства ще се погасят теглените през 2019 г. заеми от Фонд "ФЛАГ". Плащанията по поетия общински дълг през 2020 г. са по облигационен заем в общ размер на 592 500 лева, 77 030 лева по ЕСКО договор и 3 291 746 лева плащания по краткосрочни кредити към Фонд ФЛАГ и овърдрафт. Предвидено е и поемането на нов краткосрочен и дългосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" в общ размер на 2 250 000 лева основно за междинни плащания по проекти.

   В звуковия файл може да чуете повече за проектобюджета на община Дупница за годината от зам.-кмета по икономическите дейности Олга Китанова