Подготвят нов проект за реконструкция и облагородяване на жк. „Бистрица”

   Община Дупница подготвя за финансиране проект „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в жк. „Бистрица", става ясно от докладна, която ще бъде разгледана от Общинския съвет. Сесията е насрочена за 19 юли. В докладната е посочено, че обектът е включен в Списъка с резервни проекти на Инвестиционната програма на град Дупница за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Общата стойност на Инвестиционната програма е 18 405 545 лева. Община Дупница вече има подписано споразумение за нейното финансиране и реализация. Проекто решението гласи, че Общински съвет гарантира, че видът и предназначението на обекта няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента Община Дупница. Същото проекто решение е предвидено и по докладна относно Изграждане на Център за временно настаняване.

   С друга докладна кметът Методи Чимев предлага Община Дупница да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 потребители и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, с капацитет 10 потребители. Ще се гласува и предложение за кандидатстване за финансова помощ за Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 август. Бюджетът на всяко проектно предложение може да бъде до 391 166 лева, като финансирането е 100% безвъзмездна помощ. На предстоящото си заседание Общинският съвет ще разгледа и предложение за актуализиране на поименния списък на обектите за капиталови разходи. Ще разгледа и отчета за приходите и разходите на общинската болница за периода от 1 януари до 30 юни 2019 година.