14 санитари започват работа към Центъра за патронажна грижа в  Дупница

   Нови работни места се разкриват в община Дупница, във връзка с изпълнение на спечеления  проект „Патронажна грижа+”.Ще бъде извършен подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги за длъжността домашен санитар – 3 щатни броя по Направление „Патронажна грижа+", а по направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще бъдат ангажирани 11 санитари. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности, с месторабота “Център за патронажна грижа”, находящ се в жк.”Дупница”, бл.8А.

Подборът ще бъде по документи и събеседване с одобрените. Крайният срок за подаване на документите е 18 юни включително, а списъкът с допуснатите и недопуснатите до събеседване ще бъде обявен на 22-и юни. Документите за кандидатстване - Заявление - по образец Автобиография - по образец , копие от документ за завършено образование, както и на доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/ се внасят в деловодството на Общинска администрация. Повече информация, желаещите могат да получат на телефон 0701 5 92 95.