Въвеждат  задължителна предучилищна за 4-годишните  още от този месец

   Задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца, която държавата въвежда от учебната 2023/2024 година, в община Дупница да се въведе още от м. януари тази година, предлагат от местната управа. Ако Общинският съвет разреши, на забавачка отиват още 58 деца.

Предложението е внесено в местния парламент и е свързано с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, предвиждащи задължителното предучилищно образование да обхване и 4-годишните деца. Мотивът е, че изграждането на ранни навици за учене поставя здрава основа за цялостното личностно развитие на детето. „Законодателят предвижда обучението на 4-годишните деца да се извършва в детските градини, а при липса на такива – в училищата. Водещ мотив е фактът, че образователните институции осъществяват не само образователен, но и възпитателен процес, който изгражда навици, умения и правилен модел на поведение и общуване и по този начин осъществява превенция и коригиране на поведенчески отклонения и на социални явления, като преждевременно отпадане от училище и неграмотност”, казва в докладната зам. - кметът Олга Китанова, която в момента изпълнява длъжността „кмет”. 

В предложението се припомня, че законът определя учебната 2023/2024 година за краен срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните. Освен това се посочва, че община Дупница има готовност да изпълни разпоредбата още през м. януари  на учебна 2021/2022 година. 

На територията на общината има 6 детски градини. Те разполагат с необходимия брой места, добра материално-техническа база, квалифициран персонал и условия за пълното обхващане на всички деца в детските градини и отговарят на изискванията по съответните наредби за предучилищното образование, пише в докладната.

По данни на ГРАОН родените на територията на общината през 2017 г. деца са 408. В  Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) броят на 4-годишните, посещаващи  детските градини, е 350 деца, т.е. 85,7 % от децата вече са обхванати в детските градини, което също потвърждава   готовността на общината за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4- годишните преди крайния срок, отбелязано е в документа.

Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 4-годишна възраст, ще увеличи шансовете за пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете и формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. Мярката ще доведе до спад на децата, които преждевременно отпадат от образователната система и ще подобри нивото на образователната подготовката при постъпването им в училище, допълва се в предложението.

От местната управа посочват, че въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца от този месец няма да изисква допълнителен финансов ресурс от община Дупница. Това е така, тъй като финансирането се осигурява от държавата, съгласно определените от Министерството на образованието и науката процедури. 

За да се реализира предложението, е необходимо съгласието на общинските съветници. Те ще вземат решение по докладната на заседание на 28 януари, което заради усложнената епидемична обстановка ще се проведе от разстояние.