В помощ на хората с увреждания!

   Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ създава общината, става ясно от докладна записка до Общинския съвет в Дупница. 
Специализираната  социална услуга включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация. Асистентската подкрепа се предоставя на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда.
   Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. „Асистентска подкрепа“ е държавно делегирана дейност.
   „През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. В чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация”, пише в мотивите на докладната.
   С решение на Министерския съвет от м. октомври миналата година е определен стандарт за услугата - 3985 лева на лице за календарна година за 19 993 потребители в страната. За 2021 г. община Дупница ще предоставя услугата на 138 потребители, а общият размер на средствата е 549 930 лева.
   Общинските съветници ще разгледат докладната на заседанието си следващия петък. Ако одобрят предложението, решението ще влезе в сила със задна дата – от 1 януари.