РС – Дупница отхвърли като противоречащо на закона споразумение с подсъдим, за нарушено предписание за поставяне под карантина

   Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Страхил Гошев не одобри Споразумение, постигнато между прокуратурата и защитата на подсъдим, който се признава за виновен в нарушаване на предписание за поставяне под карантина, след прибирането му от Словения. 

Подсъдимият Р. И. от община Бобов дол, с постигнатото споразумение се признава за виновен в това, че на 14 и 17 октомври 2021 г., при условията на продължавано престъпление, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, е извършил две деяния - нарушил е мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората – противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България: т.I.3 от Заповед № РД-01-820/08.10.2021 година  … при влизане на територията на  Република България от рискови държави (в Червена зона – Словения) съответното лице се поставя под задължителна изолация/карантина за срок от 10 дни, считано от датата на влизане …“ на Министъра на здравеопазването, предписание от 12.10.2021 година за поставяне под карантина. Предложеното Споразумение предвижда за подсъдимия, който е осъждан, наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване. 
Съдът, под председателството на съдия Гошев приема, че е налице противоречие на така внесеното за одобрение споразумение с императивните изисквания на закона. Налице е абсолютна несъставомерност на деянието на подсъдимия, което с оглед на това няма как да обоснове прилагането на наказателна отговорност спрямо него с влязла в сила присъда. Първо цитираната Заповед № РД-01-820/08.10.2021 г., на Министъра на здравеопазването, респ. визираната т. I.3. от същата влиза в сила и се прилага за лицата пристигащи от Словения едва от дата 13.10.2021 г., съгласно изричното изключение въведено в т. 2 от заповедта, докато видно от приложените писмени доказателства, предписания от РЗИ и други, подсъдимият е пристигнал на територията на Република България от Словения на 12.10.2021 г., през ГКПП-Калотина, поради което и изобщо не попада в обхвата на така цитираната заповед на МЗ, респ. страната от която идва към тази дата все още не е била включена в списъка на страните в „червена зона“, определени в Приложение № 1 към т. I.3. на заповедта.
Съдът приема, че Заповедта на МЗ не е общ административен акт, за какъвто е озаглавена, защото в случая с нея се създават нормативни правила за неограничен кръг от хора.  Този нормативен акт не е породил своето правно действие, защото не е бил обнародван в Държавен вестник, така както изисква Конституцията на Република България и АПК. 

С оглед  обсъждане съответствието на споразумението със закона и морала, изразеното становище по същество на делото и по част от доказателствата, съдията- докладчик се отвежда от разглеждането му. Делото следва да бъде докладвано на председателя на съда за определяне на друг съдия-докладчик.