Ръст на делата за кражби и наркотици в Дупница!

   3908 бр. е общият брой на постъпилите в Районен съд - Дупница наказателни, граждански и административни дела през 2021 г. Налице е увеличение в броя на делата с 368, в сравнение с 2020 г. /постъпили 3540 дела/.

През настоящата отчетна година се е увеличил броят на образуваните наказателни дела – 1333 бр. при 1268 бр. за 2020 г. Налице е увеличаване на броя на делата от общ характер – 272 бр. в сравнение с 2020 г., когато  са образувани 252 бр. Наблюдава се увеличение на броя на образуваните дела за престъпления против собствеността /64 бр. при 49 бр. за 2020 г./ и на делата за престъпления, свързани с наркотични вещества /29 бр. при 17 бр. за 2020 г. /.

В сравнение с 2020 г., новообразуваните граждански дела са с 303 повече. От една страна, са намалели образуваните производства по Семейния кодекс /259 бр. при 290 бр. за 2021 г./, и исковите производства по Кодекса на труда /15 бр. при 35 бр. дела по КТ за 2020 г./. От друга страна, увеличение е налице при делбените производства и исковете по Закона за наследството /39 бр., при 21 бр. за 2020 г./, при вещните искове /спорове за собственост и други вещни права/ – новообразуваните дела са 44 бр. при 27 бр. за 2020 г. Значително са се увеличили и делата по Закона за защита от домашното насилие: 38 бр. при 25 бр. за 2020 г. 

Броят на щатните съдийски длъжности в Районен съд – Дупница е 11, всички щатни бройки са заети, но трима от съдиите са командировани в други съдилища /по един в СРС, ОС – Перник и ОС – Благоевград/. Действителната натовареност, според броя на работилите през годината магистрати, е 40 бр. дела и тя се е увеличила в сравнение с 2020 г., когато е била - 32, 78 бр. дела.