Община Дупница приема документи за осигуряване на асистентска помощ

   От 1 септември влезе в сила Закона за личната помощ, който урежда условията и реда за предоставяне  и ползване на лична помощ от хора с увреждания. Законът осигурява лична помощ на хора с увреждания, за да упражняват основните си права, да имат възможност за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото както и достъп до услуги и дейности.

   Доставчик на лична помощ е Община Дупница, която вече приема заявления-декларации за включване в механизма. Към момента има сключени 42 договора с лични асистенти за предоставяне на лична помощ. Документи за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане, за да получи асистентска подкрепа. Те се приемат в деловодството на Община Дупница. Комплектът от документи следва да съдържа заявление-декларация по образец, направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“-Дупница, с определения брой часове за лична помощ и документ за самоличност.

Повече информация, желаещите да ползват услугата могат да получат на телефони: 0701/5 92 95, 0701/5 92 75, 0879 523 575.