Обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Дупница ще се проведе днес

   Днес от 12.30 в заседателната зала на кметството ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Дупница.  Финансовата рамка на проекто-бюджета на Община Дупница за 2021година е в размер на 39 682 649 лв. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет е в размер на 27 091 643лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейностите в размер на 23 412 443 лв. Допълнително към общата субсидия ще се прибавят и отчетените преходни остатъци в дейностите държавна отговорност, в общ размер на 896 770 лв.Увеличението на държавните субсидии за 2021г. спрямо 2020г. Е общо 3 560 800лв, в това число увеличение на общата субсидия за държавни дейности с 3 324 900лв, увеличение на изравнителната субсидия с 120 100, увеличение на средствата за зимно поддържане с 23100 лв и увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 92 700лв. Планиран размер на приходите за местни дейности -планът за 2021 г. е увеличен с 373 000 лв спрямо 2020г., основно заради много доброто изпълнение в размер на 91% от планираните приходи, въпреки кризисната ситуация през цялата 2020г. За първи път, в края на 2020г. общинският бюджет не отчита нито един нарушен показател по чл. 130а от ЗПФ.Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 9 915 000лв, от тях - приходи от местни данъци 3 874 000лв., неданъчни приходи 6 041 000 лв. В това число – 1 610 000лв. приходи от собственост, 3 651 000 лв. приходи от общински такси, 1 065 000 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби, концесии, други приходи.