Областният управител Катя Димитрова насрочи консултациите за определяне състава на РИК-Кюстендил

Областният управител на Кюстендилска област Катя Димитрова насрочи за 06.08.2022 г. консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия-Кюстендил за провеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. Консултациите ще се проведат от 10:00 ч., в залата на II етаж – сградата на Областна администрация-Кюстендил, ул. „Демокрация” № 44. 

  При консултациите партиите и коалициите следва да представят, съгласно чл. 60, ал. 3 и чл. 65, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1198 –НС от 02.08.2022 г. на ЦИК:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие или удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език; 

д) предложение/списък на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лица да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение №1198-НС/02.08.2022 г.).
Документите посочени по-горе, с изключение на буква „г“, се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.

Уведомителното писмо за насрочване на консултации за определяне състава на РИК е изпратено от областния управител Катя Димитрова до парламентарно представените партии и коалиции - Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, Коалиция „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, Коалиция „БСП за България“, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ и ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“