Десетки вторични огнища на болестта Африканска чума по дивите свине, отчете Областната епизоотична комисия

   За вторично възникнали огнища на болестта Африканска чума по дивите свине на територията на Кюстендилска област съобщи директорът на Областна дирекция по безопасност на храните-Кюстендил д-р Емил Гъгнев, по време на заседание на Областната епизоотична комисия. Те са обявени със заповеди на изп. директор на БАБХ от 02.02.2022 г. и 14.02.2022 г. Установените огнища  на болестта  Африканска чума при дивите свине са в  териториалния обхват на Държавно горско стопанство/ДГС/ Кюстендил, ЛРД Драговищица и ЛРД Шишковци; ДЛС „Осогово“; ЛРД Граница;, ДГС Дупница в местността „Локвата“; ДГС Рилски манастир; ЛРД Драгодан, община Кочериново, и с. Смочево, общ. Рила.

За всеки постъпил сигнал за намерен труп на дива свиня се реагира, съгласно указанията разпоредени със заповед № Заповед № РД48-3/06.01.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите. За всеки постъпил резултат от лабораторно-диагностичните изследвания са уведомени Ловно-рибарско сдружение „Елен“ гр. Кюстендил, ДГС, РУГ гр. Кюстендил.

Няма постъпили сигнали за заболели и умрели домашни свине на територията на област Кюстендил. На територията на страната през  2021г. са констатирани 6 огнища на АЧС при домашни свине и 318 броя огнища при диви свине. Огнища при домашни свине през 2022г. са констатирани на 17.01.2022г. в с. Кръстилци, община Сандански, обл. Благоевград и в с. Кавракирово, община Петрич на 31.01.2022г. 
Африканската чума по свинете е болест, която вече три години съществува на територията на страната. Известна е ролята на ловците за противодействие на болестта чрез навременно откриване на заразени животни и изпращането на проба за изследване, подчерта д-р Гъгнев.

По отношение на домашните свине БАБХ напомня, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването - да не се допусне проникване на вируса при домашните свине. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно. Отглеждане на домашни свине се разрешава само в регистрирани животновъдни обекти по реда на чл. 137 от ЗВД, който гласи, че „животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира животновъдния обект“.

В област Кюстендил са регистрирани по чл. 137 от ЗВД 336 броя животновъдни  обекти тип „лично стопанство“ за отглеждане на свине, в които се спазват мерките за биосигурност.
На територията на областта няма регистрирани индустриални ферми за свине.

Регистрирани са 5 броя фамилни ферми с общ брой свине 80 броя. Съгласно програмата за надзор на болестта за 2021г. са взети 36 броя кръвни проби и са извършени  10 броя проверки по официален контрол. 

Комисията единодушно гласува да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да бъдат включени, като членове по един представител на Областната комисия на Български ветеринарен съюз. На заседанията трябва да бъдат наложени следните мерки: 
- Провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти три пъти годишно
- В срок до месец юни да се извършат проверки на депопулацията на задните дворове през 2019 г. , ако същите не са подновили дейността си
- Извършване на клинични прегледи на биосигурността от регистрираните ветеринарни лекари, четири пъти годишно и предоставяне на резултатите от проверките на официалните ветеринарни лекари
- Провееждане на проверки за биосигурност от официални ветеринарни лекари, веднъж годишно, въз основа на оценка на риска от Областната дирекция за безопасност на храните. 
- Предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета от задниия двор, чрез местните органи, официалните ватеринарни лекари и регистрираните ветеринарни лекари. 

Органите на БАБХ ще извършват месечни проверки за повеждане по интернет на нелегална търговия с прасета. Онлайн надзора ще се извършва през проследяване на уебстраници, социални мрежи и групи и извършване на проверки на място. Териториалните звена на МВР ще извършват проверки в борбата с нелегалното придвижване на прасета – ще проверяват превозни средства по параметри, зададени от Централното управление на Българската агенция за безопасност на храните, с цел откриване източника на всяко заловено прасе или свински продукт. 

Безстопанствените, нерегистрирани животни са основен проблем за безопасното придвижване на моторни превозни средства. Около това становище се обединиха членовете на Областната епизоотична комисия.