Бюро по труда – Дупница: 94 заявления за изплащане на средства за 1 568 работници и служители, са подадени през декември по новия дизайн на мярката 60/40

   „Проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 6 месеца за обявени от тях свободни работни места. На работодателите, които осигурят заетост по проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, определена за страната и дължимите вноски за сметка на работодателите. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидирана заетост. Проектът ще продължи своята реализация до 31.12.2022 г. По проекта са приети промени за доказване на средносписъчната численост на персонала и одобряване на максимален брой работни места, които могат да бъдат разкрити в рамките на проекта. Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат също да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала”, обясниха от бюрото.

   По новия дизайн на мярката 60/40 към края на миналия месец са подадени 94 заявления за изплащане на средства за 1568 работници и служители. „От 26-и октомври стартира процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. Чрез това постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите за месец август”, допълват от ведомството.

   По проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” са подадени 39 заявления от работодатели за 342 работници и служители. „Целта на проекта е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19. За изплащане на помощта за запазване заетостта на застрашените от освобождаване от работа лица или запазване на собствената си стопанска дейност могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в сферата на транспорта и туризма и които са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. Компенсациите на бизнеса се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации. Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01. 07. 2020 г., за не повече от шест месеца”, припомниха от дирекцията.

   72 са заявленията за изплащане на средства на 251 работници и служители, ползващи неплатен отпуск, подадени от работодателите по проект „Запази ме”. По този проект се изплащат компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган, в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. За периода от 29 октомври до 31 декември се изплащат по 24 лева на ден, при продължителност на работния ден от 8 часа. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. „С новото постановление от 08. 01. 2021 г. са регламентирани следните промени в проект „Заетост за теб“:

   При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 % от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към периода на неплатения отпуск, за който се изплащат компенсации

   Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети”, казаха още от дирекцията. Промените влизат в сила от 1 януари 2021 г. Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. Заявленията за изплащане на средства за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. продължават да се приемат и ще се разглеждат и финансират по досегашния ред за изплащане на до 24 лева за пълен работен ден.