Африканска чума по свинете  в Кюстендилско!

   Открити са вторично възникнали огнища на болестта Африканска чума при диви свине в териториалния обхват на Държавно горско стопанство - Кюстендил, ЛРД - Драговищица и ЛРД – Шишковци. Това докладва на днешното заседание на Областната епизоотична комисия д-р Емил Гъгнев – и. ф. директор на ОДБХ - Кюстендил. Заседанието бе свикано от областния управител Катя Димитрова. 
     
По време на заседанието д-р Гъгнев запозна членовете на Комисията с епизоотичната обстановка на територията на област Кюстендил към днешна дата. Той припомни, че последните констатирани случаи при диви свине бяха през 2019 г. „Няма постъпили сигнали за заболели и умрели домашни свине на територията на областта“, уточни д-р Гъгнев. „Африканската чума по свинете е болест, която вече три години съществува на територията на нашата страна. Известна е ролята на ловците за противодействие на болестта чрез навременно откриване на заразени животни и изпращането на проба за изследване. Припомняме, че извън ловния сезон за групов лов на дива свиня държавата изплаща премии за всяка изпратена проба от отстреляно животно или открит труп“, посочи още директорът на ОДБХ. 
     
По отношение на домашните свине от ОДБХ напомниха, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно. Отглеждане на домашни свине се разрешава само в регистрирани животновъдни обекти по реда на чл. 137 от ЗВД.
     
В област Кюстендил са регистрирани 329 броя животновъдни  обекти тип „лично стопанство“ за отглеждане на свине, в които се спазват мерките за биосигурност. На територията на областта няма регистрирани индустриални ферми за свине. Регистрирани са 5 броя фамилни ферми с общ брой свине 80 броя. Съгласно Програмата за надзор на болестта за 2021 г. са взети 36 броя кръвни проби и са извършени 10 броя проверки по официален контрол. 
     
С цел предотвратяване проникване на заболяването при домашни свине на територията на област Кюстендил, членовете на Областната епизоотична комисия днес разгледаха и приеха следните мерки:
     1. Кметовете на общини да свикат заседания /в определен график/ на Общинските епизоотични комисии, на които да бъдат включени, като членове, по един представител на ОК на БВС; 
     2. На заседанията на епизоотичните комисии да се наложат следните мерки:
     2. 1. Собствениците на свиневъдни обекти да засилят мерките за биосигурност и да сигнализират незабавно при всеки случай на съмнителни признаци на заболяване при свинете;
     2. 2. Стриктно да се спазват забраните за отглеждане на свине на депа за отпадъци, изхранване на свине с отпадъци от депата за отпадъци и изхранване с кухненски отпадъци;
     2. 3. Кметовете на общини да не допускат търговия на свине на нерегламентираните места;
     2. 4. Кметовете на общини да разпоредят отглеждането на свине да се извършва само в затворени помещения при осигурена биосигурност, в регистрирани по чл. 137 от ЗВД животновъдни обекти;
     2. 5. Кметовете на населени места да информират собствениците на свине, че в случай на възникване на заболяване при домашни свине в нерегистрирани обекти, не се изплащат обезщетения на умрели и принудително убити свине;
     3. Органите на МВР да следят за нерегламентирано движение и търговия със свине и оказват съдействие на служителите на БАБХ;
     4. Органите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“, в рамките на своята компетентност, на граничните пунктове „Гюешево“ и „Олтоманци“, да извършват проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците за наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка. Откритите суровини и храни да се изземват и предават за унищожаване съгласно нормативните изисквания;
     5. Директорът на РДГ- гр. Кюстендил да разпореди  спазване на мерките съгласно Указания, утвърдени със Заповед № РД 48-3/06.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите;
     6. Директорът на ОДБХ да разпореди извършването на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти и спазване на забраните по т. 2.2;
     6.1. Официалните ветеринарни лекари, отговорни за съответните общини, съвместно с РВЛ, да извършат проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти (фамилни ферми и обекти за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди), регистрирани на територията на ОДБХ - Кюстендил и актуализиране на данните в Интегрираната информационна система – ВетИС на БАБХ. Проверките на обектите да започнат от 10.02.2022 г. и да приключат до 31.03.2022 г.
     7. В случаи на заболяваемост и смъртност при свине да се информира обслужващият ветеринарен лекар и да се уведоми ОДБХ (на дежурни телефони: 078550630; 078550631; 078550634; 0887215236).