Въпреки пандемията Община Дупница бележи ръст в постъпленията от местни данъци и такси

   6 280 270 лева са постъпленията в общинския бюджет от местни данъци и такси за изминалата 2020 година. Сумата е с почти 1,5 милиона лева повече в сравнение с предходната, когато в местната хазна са влезли 4 871 925 лв. С почти двоен ръст на събираемост е данъкът за недвижими имоти, който е 933 376 лева., при 589 099 за 2019 година. Данък МПС запазва нивото от 2019 година, като през 2020 година са внесени 1 769 135 лева .В предходната година сумата е била 1 787 520 лева. Същата е ситуацията и с такса "куче", където приходите за 2020 година са 4 219 лева. Платените такси за домашен любимец през 2019 година са били 4 226 . Постъпленията от такса битови отпадъци са 2 368 124 лева, отчитат от община Дупница, което отново е повече в сравнение с 12 месечния период за 2019 година, когато в общинската хазна са постъпили 1 943 257 лева. Платените суми от патентен данък са по-ниски през изтеклата година. Фирмите в общината са внесли 111 842 лева, което е с почти 20 хиляди лева по-малко в сравнения с предходната 2019 година. Тогава платеният патентен данък към бюджета е бил в размер на 131 404 лева. 547 844 лева са постъпили през миналата година от "данък-придобиване", показва още справката на Община Дупница. 

   През изтеклата година, данъкоплатците са предпочели да плащат през ПОС-терминали, като услугата бележи ръст от 70% . В годината на пандемия от Ковид 19 голяма част от постъпленията в общинската хазна са направени от разстояние. В сравнение с предходната година над 100 хиляди лева са постъпили в бюджета чрез преводи, без да се ползват услугите на касите в Общината. Платените по този начин данъци и такси са в размер на 339 656 лева , в сравнение с 200 851 лева през 2019 година. Въпреки епидемиологичната обстановка в страната,, ръст бележи и туристическия данък, който е в размер на 12 023 лева . В предходната година платената към общината сума е била 11 106 лева. Увеличение на местните данъци и такси през 2021 година няма, ставките се запазват както досега.