ОИЦ Кюстендил :147 355 569 лв. съфинансиране от Европейски структурни и инвестиционни фондове са постъпили в областта за период от седем години

   "Към настоящия момент са сключени договори за изпълнение на 588 проекта на обща стойност 147 355 569.99 лв. Данните са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), регистрирани през периода януари 2014 г.- февруари 2021 г., съобщиха от Областен информационен център – Кюстендил.По време на работната среща с медии бяха представени обобщени данни за напредъка при изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в област Кюстендил.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са сключени 56 договора на обща стойност 18 191 753.04 лв. 39 от договорите са сключени с общинските администрации, а останалите 17 се изпълняват от фирми. 8 проекта на обща стойност 1 463 318,92 лева са сключени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане", информира управителят на ОИЦ Кюстендил Любомира Велинова.

Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - общо 448 в цялата област на обща стойност 34 420 607.57лв. От тях 225 са в община Кюстендил, 171 в община Дупница, 23 в община Сапарева баня, по 9 в общините Рила и Кочериново, 10 в община Бобов дол и 2 в община Невестино. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на производствения и управленския капацитет на фирмите, насърчаване на предприемачеството, справяне с последствията от пандемията COVID-19. Най-голям е броят на сключените договори за изпълнение на проекти по процедура „Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – общо 367 бр. 

По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 23 проекта на обща стойност 46 618 368.43 лв., от които 13 са на Община Кюстендил, 9 са на Община Дупница и 1 на община Рила.
По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стойност 118 042,06 лв., както и един интегриран проект на Община Кюстендил, който се финансира от две оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР. 
Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са на Община Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет – Кюстендил“. 9 проекта на обща стойност 26 904 565.55 лв. се изпълняват по ОП „Околна среда“,  като единият е с бенефициент Община Кюстендил и е в партньорство с общините Невестино и Трекляно, а другият е на Община Дупница в партньорство с общините Сапарева баня и Бобов дол.  Общините Трекляно, Бобов дол, Сапарева баня и Рила имат по един проект за рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци. Община Невестино има и проект за „Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на територията на община Невестино”, стойност 878 306,93 лв. Общините Рила, Кочериново и Бобошево са включени в два проекта на Община Благоевград за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци и проект за изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими  отпадъци.

По Програмата за морско дело и рибарство има сключени 4 договора на стойност 1 895 957.48 лв.