Общината избира фирма за покриването на р. Бистрица до Спортната зала в  Дупница

   Общината избира фирма за покриването на река Бистрица в района на хотела и Спортната зала в Дупница, където ще бъде обособен и паркинг. Обявена е обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг  (проектиране, авторски надзор и строителство) за основен ремонт на техническа инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в централната градска част на гр. Дупница”. 

Проектната разработка трябва да обхване участъка от десния бряг по течението на реката  пред Спортната зала, хотел „Рилена” и намиращите се в съседство фитнес център и сгради за обслужващи дейности с дължина около 65 м.

Целта на проекта е да се даде техническо решение след изпълнението, на което да се избегне подкопаването на речните брегове в разглеждания участък, както и заливането на прилежащите територии в близост до реката и нанасянето на материални щети на местното население при преминаването на високи  води. Цели се и изграждане на покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия за устройване на открит паркинг в централна част на града. 

В резултат от преминалите високи води през река Бистрица в урбанизираната територия на Дупница през последните няколко години част от бреговете й са подкопани в следствие речната абразия, а друга част от тях са ерозирали в следствие атмосферните влияния (дъжд, лед, вятър и слънчева радиация). Също така на отделни места имаме местно обрушване и пропадане на терена вследствие наличието на инфилтриращи повърхностни води, както и обрастване на речното корито, което от своя страна влошава хидравличната проводимост на реката. Има и опасност да се залеят част от урбанизираните територии в близост до реката, в следствие от компрометиране на бреговете й, се казва в документацията относно съществуващото положение на реката в участъка.

Поръчката е на стойност 2 246 500 лева  без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 23 септември. Отварянето на заявленията е на 24 септември, а датата на отварянето на ценовото предложение предстои да бъде обявена.