Община Кюстендил набира проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

   Община Кюстендил обяви процедура за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Кюстендил. Крайният срок за подаване на проектни идеи/инициативи е 15.07.2021г. Общият размер на средствата в рамките на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи е 90000 лв. За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по схемата, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
• минимална сума на финансова помощ: 1 000 лв. с ДДС.
• максимална сума на финансова помощ: 5 000 лв. с ДДС.
• Бенефициентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност до 2000 лв. с ДДС, осигурят нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Бенефициентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност между 2000 и 5000 лв. с ДДС, осигуряват собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лв., като БФП не може да надхвърли 5000лв и нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената сесия и в полза на местна¬та общност, а именно:
- Етажни собствености по чл. 466 от ЗУЕС или сдружения на етажна соб¬ственост, вписани в регистъра по чл. 26 и чл. 29 от ЗУЕС, създадени за участие по настоящата програма;
- читалища, регистрирани по реда на Закона за народните читалища; о местни културни и образователни институции (детски градини, учи¬лища, ОДК, Регионалната библиотека и др.); о църковни настоятелства и храмове към и на БПЦ;
- организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
- собственици или ползватели на търговски или обслужващи обекти.

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата.

Териториален обхват:
Инициативите могат да се реализират в населените места на терито¬рията на община Кюстендил, в имоти публична или частна общинска собст¬веност, имоти на БПЦ или на нейните поделения и настоятелства, както и по изключение, когато се създава синергичен ефект с благоустрояване и озеле¬няване до обекти, получили финансиране по национална или по оперативна програма - в имоти публична или частна държавна собственост, при изричното съгласие на собственика на земята.
Допустими дейности:
- Почистване на паркови пространства/зони за отдих/междублокови пространства/прилежащи площи към сгради, в режим на етажна собст- веност/пешеходни зони;
- Благоустрояване на прилежащи площи към сгради, в режим на етажна собственост и на пространства към обществени сгради;
- Създаване, реновиране и/или възстановяване на нови паркови прост¬ранства/зони за отдих/пешеходни зони, зелени площи в улици и кръс¬товища, както и в УПИ, отредени за жилищно/комплексно жилищно и др. аналогични подобрения, посредством:
- залесяване и засаждане на почистени площи, съобразено с плана на зелената система на населеното място, подробния устройствен план и Наредба №1/1993 г. за опазване на озеленените площи и декора¬тивната растителност и съобразено със Закона за движение по пъ¬тищата и наредбата към него;
- поставяне на градинско обзавеждане, беседки, барбекю и др. подоб¬ни в обхвата на чл. 151 ЗУТ, както и други, но при наличие на разре¬шение за строеж, за оформяне на кътове за отдих в междублокови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жи¬телите на населеното място, съобразено с нормите по ЗУТ и Наредба №7/2004 г. за правила и нормативи за устройство на отделните ви¬дове територии и устройствени зони;
- настилки.
- Закупуване и/или ремонтиране на детски и/или спортни съоръжения, в места допустими по ПУП и правилата и нормите за застрояване; о Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от домакинс¬тва, включително на зелени отпадъци; о Създаване на достъпна среда;
- Текущ ремонт и поддръжка на съществуващи спортни игрища;
- благоустрояване на църковни дворове, вкл. при наличие на разреше¬ние за строеж, изграждане на строежи по смисъла на ЗУТ; о Допълваща предложението дейност - закупуване на дребна техни- ка/оборудване с цел поддръжка на облагородените площи (до 10% от бюджета на предложението);
- читалищата, регистрирани по реда на Закона за народните читалища, както и другите местни културни и образователни институции (детски градини, училища, ОДК, Регионалната библиотека и др., могат да кан¬дидатстват и за допълващо дейността им обзавеждане, подходящо за провеждане на дейности на открито.
Недопустими дейности:
-Проектни идеи/инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба, с изключение приходите от управление на от¬падъците, които следва да се използват за поддържане на постигнато¬то с проектната идея/инициатива;
- Проектни идеи/инициативи, свързани с изпълнението на дейности върху имот, с частно право на собственост; о Дейности за закупуване на материали, оборудване и други, които нямат връзка с изпълнението на одобрените дейности; о Дейности за закупуване на оборудване - втора употреба.
Забележка: Разделно събраните отпадъци се предават на организации по оползотворяване, притежаващи съответните документи по ЗУО.