Измервания установиха: няма замърсяване на атмосферния въздух в Дупница

   На територията на община Дупница не се регистрират превишения на максимално еднократните и средноденонощните пределно допустими норми за опазване на човешкото здраве т.е. не е установено замърсяване на атмосферния въздух. Това е заключението от направените денонощни измервания в периода от 29-ти до 31-ви юли 2019 г. в района на жк. „Бистрица”. Протоколите от Изпълнителната агенция по околна среда с резултатите бяха входирани вчера в деловодството на общинска администрация, съобщиха оттам. След сигнали в Община Дупница и РИОСВ-Перник, свързани със замърсяване на въздуха и задушливи миризми от самозапалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци в местността “Злево”, кметът Методи Чимев направи заявление към лаборатории на Изпълнителната агенция за извършване изследване на качеството на атмосферния въздух и измервания на емисии на вредни вещества във въздуха с мобилна автоматична станция. Направено бе измерване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух по отделни показатели. От изпитванията е видно само едно превишаване на средноденонощната норма от извършените 48 броя измервания по показател фини прахови частици, което е било моментно и повлияно от въздушните маси, информират от общината.

   „Резултатите са показателни, че влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на Дупница няма”, коментира началникът на отдел „Екология” Десислава Борисова. Тя допълни, че не е очаквала да има превишаване на нормите, тъй като по думите й на закритото общинско депо през годините не е било допускано депониране на опасни канцерогенни отпадъци. „Ежедневно от Община Дупница запръстяваме, за да не се допуска горене и отделяне на метан. Скатът е с натрупан отпадък от повече от 60 години и бе предназначен за твърди битови отпадъци с неопасен характер”, обясни Борисова, като допълни, че продължава да се следи качеството на въздуха, а в Дупница вече има монтирани няколко станции за измерване на стойностите в реално време.

   Десислава Борисова напомни и че периодичното самозапалване на закритото общинско депо е вследствие на продължителните гнилостни процеси във вътрешността на сметището, което е с дълбочина повече от 70 метра. Този процес ще продължи, докато не бъде технически и биологически рекултивирано, за което Община Дупница е предприела всички законови действия, отбеляза Борисова. Предвижда се те да приключат в края на 2020 година.