448 са първокласниците от Дупница, от тях 95 са извън територията на страната

   Среща, инициирана от Регионално управление на образованието – гр. Кюстендил, с директорите на основните училища в гр. Дупница и специалисти от Общинска администрация по повод предстоящия прием в 1-ви клас се проведе в сградата на Общината.

От срещата стана ясно, че броят на децата подлежащи за записване в 1-ви клас за учебната 2021/2022 година, по данни на ГРАОН е 448 деца, от които в НЕИСПУО/ националната информационна системата за предучилищно и училищно образование/ няма данни за 95 деца, което означава, че най-вероятно тези деца не се намират на територията на страната.

На срещата всеки от директорите посочи броя на паралелките, които ще утвърди за 1-ви клас предстоящата учебна година, както следва:
-          СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 4 паралелки
-          ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – 3 паралелки
-          СУ „Свети Климент Охридски“ – 2 паралелки
-          ОУ „Неофит Рилски“ – 3 паралелки
-          ОУ „Евлоги Георгиев“ – 2 паралелки
-          ОУ „Христаки Павлович“ – 1 паралелка

Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора, а в срок до 10 април се информира началника на регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.