Правила за ползване на сайта


Всеки ПОЛЗВАТЕЛ декларира, че съзнава, че информацията, поместена на сайта:
- може да съдържа субективно отношение на автора или на трето лице;
- съществува вероятност да не е изцяло или отчасти точна или пълна;
- съществува вероятност да не е актуална към момента, в който се възприема от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Правата на интелектуална собственост по отношение на поместените на сайта обекти на права принадлежат на техните носители. 
Всяко неправомерно използване на такива обекти ще бъде считано за нарушение на права и може да доведе до ангажиране на гражданска или наказателна отговорност.
Конкретно, без изричното съгласие на носителя на правото трето лице, включително ПОЛЗВАТЕЛ на сайта, няма право да:
- да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея, т.н.
- по отношение на обект на авторски и сродни права: да го записва, да го възпроизвежда, да го разпространява, да го излъчва или предава, да го използва по друг начин, или да извършва посочените действия с екземпляри от него, т.н.
-"Интелектуална собственост" включва правата отнасящи се до: литературни, художествени и научни произведения; изпълнения на артисти-изпълнители, звукозаписи и радио- и телевизионни предавания; изобретения във всички области на човешката дейност; научни открития;